Πως θα βαθμολογούσατε την εμπειρία σας στη σελίδα μας;

Τα σχόλιά σας μας βοηθούν να βελτιώσουμε την ψηφιακή σας εμπειρία!

Σας ευχαριστούμε που μοιραστήκατε τα σχόλια σας μαζί μας
Skip to content

ΣΥΜΦΩΝΗΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ AegeanHost Μονοπρόσωπη Ι.Κ.Ε.

Η παρούσα Συμφωνία Επεξεργασίας Δεδομένων (εφεξής “ΣΕΔ”) συνάπτεται μεταξύ της Aegean Host Μονοπρόσωπη Ι.Κ.Ε. (“Aegean Host”,”Domain Market”, “εμείς”) και του Πελάτη (“Πελάτης”, “εσείς”), εν γένει αναφερόμενοι ως “Συμβαλλόμενα Μέρη”. Η παρούσα ΣΕΔ αποτελεί μέρος των Όρων Χρήσης, της Πολιτικής Απορρήτου και άλλων σχετικών πολιτικών που είναι διαθέσιμες εδώ. Οι πελάτες που συμφωνούν με αυτούς τους όρους εισέρχονται στην παρούσα ΣΕΔ εκ μέρους τους, όσον αφορά την εφαρμογή των ισχυουσών Κανονιστικών και Νομικών Διατάξεων για την προστασία των δεδομένων και στο μέτρο που η Domain Market επεξεργάζεται τα δεδομένα του Πελάτη κατά τις οδηγίες του ελεγκτή (όπως ορίζεται στην Ενότητα 1).

 

Κατά την παροχή των Υπηρεσιών στον Πελάτη, η Domain Market ενδέχεται να επεξεργάζεται τα δεδομένα του Πελάτη εξ ονόματος του Πελάτη. Τα Συμβαλλόμενα Μέρη συμφωνούν να συμμορφώνονται με τις ακόλουθες διατάξεις όσον αφορά τα δεδομένα του Πελάτη, κάθε ένα από αυτά ενεργώντας με εύλογοτητα και καλή πίστη:

 

1. Ορισμοί.

Εκτός εάν κατά τα άλλα ορίζεται στην παρούσα ΣΕΔ, όλοι οι ορολογικοί όροι με έντονα γράμματα (Bold) έχουν τις παρακάτω ερμηνείες:

 • Απόφαση επάρκειας” σημαίνει μια επίσημη απόφαση που εκδίδεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και αναγνωρίζει ότι μια άλλη χώρα, επικράτεια, τομέας ή διεθνής οργανισμός παρέχει έναν ισοδύναμο βαθμό προστασίας των προσωπικών δεδομένων όπως η ΕΕ.
 • Επαρκής χώρα ή χώρες” σημαίνει χώρες που καλύπτονται από απόφαση επάρκειας που εξέδωσε η ΕΕ, πράγμα που σημαίνει ότι τα δεδομένα μπορούν να ρέουν ελεύθερα μεταξύ αυτών των χωρών.
 • Επιπρόσθετα Προϊόντα” σημαίνει οποιαδήποτε χαρακτηριστικά, προϊόντα, λογισμικό, προγράμματα, πρόσθετα, εργαλεία ή οποιοδήποτε άλλο λογισμικό ή περιεχόμενο τρίτων που δεν αποτελούν μέρος των Υπηρεσιών αλλά που ενδέχεται να είναι προσβάσιμα μέσω της Περιοχής Πελατών της Domain Market ή του πίνακα ελέγχου.
 • Συμφωνία” σημαίνει τους Όρους Χρήσης και άλλα σχετικά έγγραφα που ανακοινώνονται στον ιστότοπό μας, μαζί με την Παραγγελία σας για την αγορά/χρήση των Υπηρεσιών και την επιβεβαίωση της Παραγγελίας που αποστέλλεται από την Domain Market, αν εφαρμόζεται.
 •  “Ελεγκτής” σημαίνει το φυσικό πρόσωπο ή το νομικό πρόσωπο που, μόνο του ή από κοινού με άλλους, καθορίζει τους σκοπούς και τα μέσα επεξεργασίας των δεδομένων του πελάτη. Στο πλαίσιο αυτής της συμφωνίας, αναφέρεται στον Πελάτη (εσείς).
 • Δεδομένα Πελάτη” σημαίνει οποιαδήποτε “Προσωπικά Δεδομένα” παρέχονται στην Domain Market από τον Πελάτη ή εκ μέρους του μέσω της χρήσης των Υπηρεσιών (για αποφυγή αμφισημίας, τα Προσωπικά Δεδομένα που αποτελούν μέρος της Παραγγελίας του Πελάτη για την αγορά/χρήση της αντίστοιχης Υπηρεσίας δε θα χειρίζονται ως Δεδομένα Πελάτη, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στην παρούσα ΣΕΔ).
 •  “Ζημίες Προστασίας Δεδομένων” σημαίνει όλες τις ευθύνες, συμπεριλαμβανομένων:

α. αξιώσεις, αιτήσεις, ενέργειες, διακυβεύσεις, χρεώσεις, διαδικασίες, έξοδα, απώλειες και ζημίες (είτε υλικές είτε μη υλικές, συμπεριλαμβανομένης της ψυχολογικής δυσφορίας).

β. εφόσον επιτρέπεται από το Ισχύον Δίκαιο:

1. διοικητικά πρόστιμα, κυρώσεις, κυρώσεις, ευθύνες ή άλλα μέτρα που επιβάλλονται από Αρχή Εποπτείας Προστασίας Δεδομένων, άλλη αρμόδια Ρυθμιστική Αρχή ή το αρμόδιο δικαστήριο.

2. αποζημιώσεις προς όφελος προσώπου δεδομένων που επιβάλλονται από Αρχή Εποπτείας Προστασίας Δεδομένων ή το αρμόδιο δικαστήριο.

3. τα λογικά έξοδα συμμόρφωσης με έρευνες από Αρχή Εποπτείας Προστασίας Δεδομένων ή οποιαδήποτε άλλη σχετική Ρυθμιστική Αρχή.

γ. τα έξοδα φόρτωσης των Δεδομένων Πελάτη και αντικατάστασης υλικών και εξοπλισμού του Πελάτη, σε όσο αφορά το ίδιο υλικό και εξοπλισμό που έχουν χαθεί ή καταστραφεί, καθώς και κάθε απώλεια ή καταστροφή Δεδομένων Πελάτη, συμπεριλαμβανομένου του κόστους διόρθωσης ή αποκατάστασης Δεδομένων Πελάτη.

δ. οποιαδήποτε άλλα έξοδα (συμπεριλαμβανομένων των νομικών εξόδων).

 • Κανονισμοί και Νομοθεσία Προστασίας Δεδομένων” ή “Κανονισμοί Προστασίας Δεδομένων” σημαίνει όλους τους κανονισμούς και τους νόμους, συμπεριλαμβανομένων, αλλά όχι περιοριστικά, των νόμων και των κανονισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Περιοχής, των κρατών μελών τους, της Ελβετίας και του Ηνωμένου Βασιλείου, που εφαρμόζονται στην Επεξεργασία των Δεδομένων Πελάτη σύμφωνα με την παρούσα ΣΕΔ.

Οι όροι: “Υποκείμενο Δεδομένων“, “Προσωπικά Δεδομένα”, “Επεξεργασία“, “Επεξεργαστής” και “Αρχή Εποπτείας” (ή “Αρχή Προστασίας Δεδομένων“) έχουν την ίδια σημασία με αυτή που περιγράφεται στους ισχύοντες Κανονισμούς Προστασίας Δεδομένων.

Ημερομηνία Ενεργοποίησης” σημαίνει, όπως ισχύει:

α. την ημερομηνία κατά την οποία ο Πελάτης κάνει κλικ για να αποδεχτεί την Συμφωνία ή τα Συμβαλλόμενα Μέρη συμφωνούν αλλιώς σχετικά με την παρούσα ΣΕΔ ως προς την ισχύουσα Συμφωνία, ή

β. 10 ημέρες από την ημερομηνία κατά την οποία η Domain Market καθιστά την παρούσα ΣΕΔ δημόσια διαθέσιμη και αποστέλλει ειδοποίηση στον Πελάτη.

 •  “Κανονισμός για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων” ή “GDPR” σημαίνει τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 σχετικά με την προστασία των φυσικών προσώπων όσον αφορά την επεξεργασία των δεδομένων των πελατών και την ελεύθερη κυκλοφορία αυτών των δεδομένων, καθώς και την κατάργηση της Οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων).
 •  “Διεύθυνση Email Ειδοποίησης” σημαίνει τη διεύθυνση email που έχει καθορίσει ο Πελάτης στο τμήμα ‘Στοιχεία Ιδιοκτήτη’ στην Περιοχή Πελατών της Domain Market.
 • “Συμφωνία για Διεθνή Μεταφορά Δεδομένων” (“ΣΔΜΔ”) σημαίνει τους κανονικούς όρους προστασίας δεδομένων για τη μεταφορά των Δεδομένων Πελάτη όταν το πρόσωπο δεδομένου βρίσκεται στο Ηνωμένο Βασίλειο, που συμπεριλαμβάνονται ως Παράρτημα 4 στην παρούσα ΣΕΔ.
 • Παραγγελία” σημαίνει οποιαδήποτε παραγγελία του Πελάτη για την αγορά/χρήση των αντίστοιχων υπηρεσιών.
 •  “Συνεργάτης” σημαίνει οποιοδήποτε φυσικό πρόσωπο ή νομικό πρόσωπο που ελέγχει άμεσα ή έμμεσα, ελέγχεται από ή βρίσκεται υπό κοινό έλεγχο με την Domain Market. Για τον σκοπό αυτό, “έλεγχος” σημαίνει την άμεση ή έμμεση κυριότητα ή έλεγχο πάνω από το 50% των ψηφιακών συμφερόντων του αντικειμένου οντότητας.
 • Υπηρεσίες” σημαίνει οποιεσδήποτε υπηρεσίες προσφέρουμε που ενδέχεται να συνεπάγονται την επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων από την Domain Market και τους υπογεγραμμένους της.
 • Domain Market” σημαίνει τη νομική οντότητα της Domain Market που είναι συμβαλλόμενο μέρος στην παρούσα ΣΕΔ, δηλαδή: Aegean Host Μονοπρόσωπη Ι.Κ.Ε., εταιρεία εγγεγραμμένη στην Ελλάδα (αριθμός εγγραφής στο ΓΕΜΗ 172337959000 και Α.Φ.Μ 802217794), με καταχωρημένη διεύθυνση: Ελευθερίου Βενιζέλου 69, Χίος 82132, Ελλάδα.
 •  “Ομάδα Εταιρειών Aegean Host” σημαίνει όλες τις εταιρείες που ανήκουν στην Ομάδα Εταιρειών Aegean Host και εμπλέκονται στην Επεξεργασία των Δεδομένων Πελάτη:
 • Domain Market“, εταιρεία  της Aegean Host.
 •  “Κανονισμοί Στάνταρτ για Συμβατικές Διατάξεις” ή “ΚΣΣΔ” σημαίνει τις στάνταρ συμβατικές διατάξεις προστασίας δεδομένων για τη μεταφορά των Δεδομένων Πελάτη, όπως περιγράφονται στο άρθρο 46, παράγραφος 2, στοιχείο γ) του GDPR, που συμπεριλαμβάνονται ως Παράρτημα 1 στην παρούσα ΣΕΔ.
 • Υποεπεξεργαστής” σημαίνει οποιονδήποτε Επεξεργαστή που επιστρατεύει η Domain Market ή μέλος της Ομάδας Εταιρειών της Aegean Host.
 •  “Διάρκεια” σημαίνει την περίοδο από την Ημερομηνία Ενεργοποίησης μέχρι το τέλος της παροχής των Υπηρεσιών από την Domain Market βάσει της ισχύουσας Συμφωνίας, συμπεριλαμβανομένης, εφόσον είναι εφαρμοστό, οποιαδήποτε περίοδος κατά την οποία οι Υπηρεσίες μπορεί να έχουν ανασταλεί και κάθε μεταβατική περίοδος μετά τη λήξη, κατά την οποία η Domain Market ενδέχεται να συνεχίσει να παρέχει Υπηρεσίες για μεταβατικούς σκοπούς.

2. Επεξεργασία δεδομένων.

2.1. Πεδίο εφαρμογής.

Η παρούσα ΣΔΠ εφαρμόζεται όταν και μόνο στο βαθμό που η Domain Market επεξεργάζεται Δεδομένα Πελάτη για λογαριασμό του Πελάτη κατά την παροχή των Υπηρεσιών και τα εν λόγω Δεδομένα Πελάτη υπόκεινται στους ισχύοντες Κανονισμούς Προστασίας Δεδομένων.

Το Παράρτημα 1 (Τυποποιημένες συμβατικές ρήτρες) θα ισχύει για τα Υποκείμενα Δεδομένων που βρίσκονται στην ΕΕ, ενώ το Παράρτημα 4 (Διεθνής συμφωνία μεταφοράς δεδομένων) θα ισχύει για τα Υποκείμενα Δεδομένων που βρίσκονται στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Εάν ο πελάτης που συμφωνεί με την παρούσα ΣΔΠ είναι ήδη πελάτης, η παρούσα ΣΔΠ αποτελεί μέρος της συμφωνίας, της πολιτικής απορρήτου και άλλων σχετικών πολιτικών και εγγράφων που ανακοινώνονται στον ιστότοπό μας. Η παρούσα ΣΠΔ, συμπεριλαμβανομένων των παραρτημάτων της, θα ισχύει και θα αντικαθιστά όλους τους όρους που ίσχυαν προηγουμένως για την προστασία της ιδιωτικής ζωής, την επεξεργασία δεδομένων ή/και την ασφάλεια των δεδομένων, όταν η Domain Market ενεργεί ως Εκτελών την Επεξεργασία Δεδομένων.

2.2. Συμμόρφωση με τους νόμους.

Еκάθε συμβαλλόμενο μέρος θα συμμορφώνεται με τις υποχρεώσεις που ισχύουν γι’ αυτό βάσει των εφαρμοστέων κανονισμών προστασίας δεδομένων όσον αφορά την επεξεργασία των εν λόγω Δεδομένων Πελάτη.

2.3. Αντικείμενο και λεπτομέρειες της επεξεργασίας δεδομένων.

2.3.1. Αντικείμενο.

Η Domain Market θα επεξεργάζεται τα Δεδομένα Πελάτη όπως είναι απαραίτητο για την παροχή των Υπηρεσιών και τη σχετική τεχνική και άλλη υποστήριξη, συμπεριλαμβανομένων άλλων ερωτημάτων σύμφωνα με τη Σύμβαση και όπως περαιτέρω καθοδηγείται από τον Πελάτη κατά τη χρήση των Υπηρεσιών.

2.3.2. Διάρκεια της επεξεργασίας.

Με εξαίρεση τα προβλεπόμενα στην ενότητα 11, η διάρκεια της επεξεργασίας δεδομένων είναι η Διάρκεια που ορίζεται βάσει της παραγγελίας και της ισχύουσας συμφωνίας.

2.3.3. Φύση και σκοπός της επεξεργασίας.

Η Domain Market θα επεξεργάζεται τα Δεδομένα Πελάτη για τους σκοπούς της παροχής των Υπηρεσιών και της σχετικής τεχνικής και άλλης υποστήριξης στον Πελάτη σύμφωνα με τη Σύμβαση, την παρούσα ΣΔΠ και άλλα σχετικά έγγραφα.

2.3.4. Κατηγορίες υποκειμένων δεδομένων.

Επεξεργαζόμαστε Προσωπικά Δεδομένα των ακόλουθων κατηγοριών Υποκειμένων Δεδομένων:

Άτομα που έχουν πρόσβαση ή/και χρησιμοποιούν τις Υπηρεσίες,

Άτομα των οποίων τα δεδομένα παρέχονται στην Domain Market μέσω των Υπηρεσιών από τον Πελάτη ή κατ’ εντολή του Πελάτη ή από τους τελικούς χρήστες/επισκέπτες του ιστότοπου του Πελάτη,

Υπάλληλοι, ελεύθεροι επαγγελματίες, πελάτες και άλλοι εργολάβοι του Πελάτη, καθώς και κάθε άλλο άτομο του οποίου τα Προσωπικά Δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία σε σχέση με την παροχή των Υπηρεσιών,

Άτομα που διαβιβάζουν δεδομένα μέσω των Υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων των ατόμων που συνεργάζονται και επικοινωνούν με τον Πελάτη ή τους τελικούς χρήστες / επισκέπτες του ιστότοπου του Πελάτη.

2.3.5. Κατηγορίες προσωπικών δεδομένων.

Ενδέχεται να επεξεργαζόμαστε τις ακόλουθες κατηγορίες Προσωπικών Δεδομένων στο πλαίσιο της παροχής των Υπηρεσιών:

Προσωπικά στοιχεία ταυτοποίησης (όπως όνομα κ.λπ.),

Στοιχεία επικοινωνίας (όπως διεύθυνση, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αριθμός τηλεφώνου κ.λπ.),

Κάθε άλλο είδος Προσωπικών Δεδομένων των Υποκειμένων Δεδομένων που διαβιβάζονται σε σχέση με την παροχή των Υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων των Προσωπικών Δεδομένων που υποβάλλονται σε επεξεργασία στα αρχεία καταγραφής του Πελάτη ή στο περιεχόμενο του Πελάτη (όπως διεύθυνση IP κ.λπ.).

2.4. Ρόλοι των μερών.

Τα μέρη αναγνωρίζουν και συμφωνούν ότι:

Η Domain Market είναι εκτελών την επεξεργασία των Δεδομένων του Πελάτη σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς προστασίας δεδομένων,

ο Πελάτης είναι Υπεύθυνος Επεξεργασίας Δεδομένων ή Εκτελών την Επεξεργασία Δεδομένων, ανάλογα με την περίπτωση, των Δεδομένων Πελάτη σύμφωνα με τους ισχύοντες Κανονισμούς Προστασίας Δεδομένων- και στηρίζεται σε νόμιμη βάση σύμφωνα με τους ισχύοντες Κανονισμούς Προστασίας Δεδομένων προκειμένου η Domain Market να επεξεργάζεται τα Δεδομένα Πελάτη και να παρέχει τις Υπηρεσίες σύμφωνα με τη Σύμβαση και την παρούσα ΣΔΠ.

2.5. Οδηγίες για την επεξεργασία δεδομένων.

Η Domain Market επεξεργάζεται τα Δεδομένα Πελάτη σύμφωνα με την παρούσα ΣΔΠ, η οποία αποτελεί τις πλήρεις και τελικές οδηγίες του Πελάτη προς την Domain Market σε σχέση με την επεξεργασία των Δεδομένων Πελάτη. Για την επεξεργασία εκτός του πεδίου εφαρμογής της παρούσας DPA (εάν υπάρχει) απαιτείται προηγούμενη γραπτή συμφωνία μεταξύ της Domain Market και του Πελάτη σχετικά με πρόσθετες οδηγίες για την επεξεργασία. Με τη σύναψη της παρούσας ΣΠΔ, ο Πελάτης δίνει εντολή στην Domain Market να επεξεργάζεται τα δεδομένα του Πελάτη μόνο σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς προστασίας δεδομένων:

για την παροχή των υπηρεσιών και της σχετικής τεχνικής και άλλης υποστήριξης,

με πρωτοβουλία του Πελάτη και των τελικών χρηστών/επισκεπτών του ιστότοπου κατά τη χρήση των Υπηρεσιών,

όπως ορίζεται στη Σύμβαση, στους Όρους Παροχής Υπηρεσιών, στην Πολιτική Απορρήτου και σε άλλα σχετικά έγγραφα που διέπουν την παροχή των Υπηρεσιών και της σχετικής τεχνικής και άλλης υποστήριξης.

2.6. Πρόσβαση ή χρήση.

Η Domain Market δεν θα έχει πρόσβαση ούτε θα χρησιμοποιεί τα Δεδομένα Πελάτη, εκτός εάν αυτό είναι απαραίτητο για την παροχή των Υπηρεσιών και της σχετικής τεχνικής και άλλης υποστήριξης στον Πελάτη σύμφωνα με την DPA, τη Συμφωνία και άλλα σχετικά έγγραφα, και προκειμένου να συμμορφωθεί με την ισχύουσα νομοθεσία, συμπεριλαμβανομένης έγκυρης και δεσμευτικής εντολής (όπως δικαστική απόφαση ή άλλα δεσμευτικά έγγραφα) μιας υπηρεσίας επιβολής του νόμου και/ή οποιασδήποτε άλλης αρμόδιας αρχής/κρατικού φορέα.

2.6.1. Επεξεργασία από τον πελάτη.

Ο Πελάτης, κατά τη χρήση των Υπηρεσιών, επεξεργάζεται τα Προσωπικά Δεδομένα του σύμφωνα με τις απαιτήσεις των νόμων και κανονισμών περί προστασίας δεδομένων που ισχύουν για αυτόν. Ο Πελάτης φέρει την αποκλειστική ευθύνη για την ακρίβεια, την ποιότητα και τη νομιμότητα των Δεδομένων του και για τα μέσα με τα οποία απέκτησε τα εν λόγω Δεδομένα.

2.6.2. Επεξεργασία των Δεδομένων του Πελάτη από την Domain Market.

Η Domain Market επεξεργάζεται τα Δεδομένα Πελάτη μόνο για λογαριασμό του Πελάτη και σύμφωνα με τις τεκμηριωμένες οδηγίες του Πελάτη (την παρούσα ΣΔΠ) για τους ακόλουθους σκοπούς:

1. Επεξεργασία για την παροχή των Υπηρεσιών και της σχετικής τεχνικής και άλλης υποστήριξης,

2. Επεξεργασία με πρωτοβουλία του Πελάτη ή/και των τελικών χρηστών/επισκεπτών του ιστότοπου κατά τη χρήση των Υπηρεσιών,

3. Επεξεργασία που είναι απαραίτητη για τη συντήρηση και τη βελτίωση των Υπηρεσιών.

2.6.3. Συμμόρφωση της Domain Market με τις οδηγίες.

Από την Ημερομηνία Έναρξης Ισχύος η Domain Market θα συμμορφώνεται με τις παραπάνω περιγραφόμενες οδηγίες, μεταξύ άλλων και όσον αφορά τη διαβίβαση δεδομένων, εκτός εάν η ισχύουσα νομοθεσία στην οποία υπόκειται η Domain Market απαιτεί άλλη επεξεργασία των Δεδομένων Πελάτη από την Domain Market, οπότε η Domain Market θα ενημερώνει τον Πελάτη (εκτός εάν η εν λόγω νομοθεσία απαγορεύει στην Domain Market να το πράξει για σημαντικούς λόγους δημοσίου συμφέροντος).

Η Domain Market και οι υπεργολάβοι-επεξεργαστές μπορούν να έχουν πρόσβαση στα Δεδομένα Πελάτη και να τα επεξεργάζονται για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που απορρέουν από την παρούσα ΣΔΠ, την αντίστοιχη συμφωνία ή την ισχύουσα νομοθεσία. Η εν λόγω επεξεργασία θα συμμορφώνεται με τα μέτρα που περιγράφονται στις ενότητες 3, 7 και στο παράρτημα 2 Μέτρα ασφαλείας.

2.7. Δικαιώματα των υποκειμένων των δεδομένων.

2.7.1. Πρόσβαση, διόρθωση, περιορισμένη επεξεργασία, φορητότητα.

Κατά τη διάρκεια της ισχύουσας Διάρκειας, η Domain Market θα παρέχει στον Πελάτη, με τρόπο που συνάδει με τη λειτουργικότητα των Υπηρεσιών, τη δυνατότητα πρόσβασης, διόρθωσης και περιορισμού της επεξεργασίας των Δεδομένων Πελάτη, μεταξύ άλλων μέσω της διαγραφής όλων ή μερικών από τα Δεδομένα Πελάτη στο πλαίσιο του λογαριασμού του ή της διαγραφής ολόκληρου του λογαριασμού, όπως περιγράφεται στην ενότητα 2.8. (Επιστροφή και διαγραφή δεδομένων πελατών), καθώς και μέσω της εξαγωγής των Δεδομένων Πελάτη.

2.7.2. Αιτήματα υποκειμένων δεδομένων.

2.7.2.1. Ευθύνη του πελάτη για τα αιτήματα.

Εάν κατά τη διάρκεια της ισχύουσας Διάρκειας, η Domain Market λάβει αίτημα από Υποκείμενο Δεδομένων για την άσκηση του δικαιώματος πρόσβασης, του δικαιώματος διόρθωσης, του περιορισμού της επεξεργασίας, της διαγραφής (“δικαίωμα στη λήθη”), της φορητότητας των δεδομένων, της ένστασης κατά της επεξεργασίας ή του δικαιώματός του να μην υπόκειται σε αυτοματοποιημένη ατομική λήψη αποφάσεων (“Αίτημα Υποκειμένου Δεδομένων”), η Domain Market θα συμβουλεύει το Υποκείμενο Δεδομένων να υποβάλει το αίτημά του στον Πελάτη και ο Πελάτης θα είναι υπεύθυνος για την απάντηση σε κάθε τέτοιο αίτημα, συμπεριλαμβανομένης, όπου είναι απαραίτητο, της χρήσης της λειτουργικότητας των Υπηρεσιών. Η Domain Market, στο βαθμό που επιτρέπεται από το νόμο, θα λαμβάνει εμπορικά εύλογα μέτρα για να ενημερώνει τον Πελάτη σχετικά με τέτοια αιτήματα.

2.7.2.2. Βοήθεια της Domain Market για την υποβολή αιτημάτων υποκειμένων δεδομένων.

Λαμβάνοντας υπόψη τη φύση της Επεξεργασίας, ο Πελάτης συμφωνεί ότι η Domain Market θα παράσχει την κατάλληλη τεχνική και οργανωτική βοήθεια, στο βαθμό που αυτό είναι δυνατό, για την εκπλήρωση της υποχρέωσης του Πελάτη να ανταποκρίνεται σε αιτήματα Υποκειμένων Δεδομένων, συμπεριλαμβανομένης, κατά περίπτωση, της υποχρέωσης του Πελάτη να ανταποκρίνεται σε αιτήματα για την άσκηση των δικαιωμάτων του Υποκειμένου Δεδομένων που προβλέπονται στους ισχύοντες Κανονισμούς Προστασίας Δεδομένων, μέσω

(α) παρέχοντας πόρους τεκμηρίωσης με τη μορφή εκπαιδευτικών οδηγιών και άρθρων βάσης γνώσεων, λειτουργιών ή/και ελέγχων στον πίνακα ελέγχου που ο Πελάτης μπορεί να επιλέξει να χρησιμοποιήσει για τη σωστή διαμόρφωση των Υπηρεσιών και τη χρήση των Υπηρεσιών με ασφαλή τρόπο.

(β) παρέχοντας χαρακτηριστικά, λειτουργικότητες ή/και ελέγχους στον πίνακα ελέγχου που ο Πελάτης μπορεί να επιλέξει να χρησιμοποιήσει για να ανακτήσει, να διορθώσει ή να διαγράψει τα Δεδομένα Πελάτη από τις Υπηρεσίες.

(γ) τη συμμόρφωση με τις δεσμεύσεις που ορίζονται στην παρούσα ΣΔΠ.

(δ) Στο βαθμό που ο Πελάτης, κατά τη χρήση των Υπηρεσιών, δεν έχει τη δυνατότητα να ανταποκριθεί σε ένα Αίτημα Υποκειμένου Δεδομένων, η Domain Market, κατόπιν αιτήματος του Πελάτη, θα καταβάλλει εμπορικά εύλογες προσπάθειες για να βοηθήσει τον Πελάτη να ανταποκριθεί στο εν λόγω Αίτημα Υποκειμένου Δεδομένων, στο βαθμό που η Domain Market είναι νομικά υποχρεωμένη να το πράξει και η απάντηση στο εν λόγω Αίτημα Υποκειμένου Δεδομένων απαιτείται σύμφωνα με τους ισχύοντες Κανονισμούς Προστασίας Δεδομένων. Στο βαθμό που επιτρέπεται από το νόμο, ο Πελάτης είναι υπεύθυνος για κάθε κόστος που προκύπτει από την παροχή τέτοιας βοήθειας από την Domain Market.

2.8. Επιστροφή και διαγραφή δεδομένων πελατών.

Η Domain Market παρέχει στον Πελάτη τη δυνατότητα να διαγράφει Δεδομένα Πελάτη κατά τη διάρκεια της ισχύουσας Διάρκειας με τρόπο που να συνάδει με τη λειτουργικότητα των χρησιμοποιούμενων Υπηρεσιών και των αντίστοιχων χαρακτηριστικών. Η ανάκτηση ή διαγραφή Δεδομένων Πελάτη από τον Πελάτη συνιστά εντολή προς την Domain Market να διαγράψει τα αντίστοιχα Δεδομένα Πελάτη που έχουν αρχειοθετηθεί σε συστήματα αντιγράφων ασφαλείας σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και εντός μιας μέγιστης περιόδου 60 ημερολογιακών ημερών.

Η απενεργοποίηση των Υπηρεσιών ή η λήξη της ισχύουσας Διάρκειας συνιστά εντολή προς την Domain Market να διαγράψει τα Δεδομένα Πελάτη και τα σχετικά Δεδομένα Πελάτη που έχουν αρχειοθετηθεί σε συστήματα αντιγράφων ασφαλείας εντός μιας μέγιστης περιόδου 60 ημερολογιακών ημερών.

Τίποτα στην παρούσα Ενότητα 2.8 δεν διαφοροποιεί ή τροποποιεί οποιαδήποτε υποχρέωση της Domain Market να διατηρεί ορισμένα ή όλα τα Δεδομένα Πελάτη, όπως είναι απαραίτητο για τη συμμόρφωση με την ισχύουσα νομοθεσία, συμπεριλαμβανομένης έγκυρης και δεσμευτικής εντολής (όπως δικαστική απόφαση ή άλλα δεσμευτικά έγγραφα) μιας υπηρεσίας επιβολής του νόμου ή/και οποιασδήποτε άλλης αρμόδιας αρχής/κρατικού φορέα.

2.9. Αποκάλυψη.

Η Domain Market δεν αποκαλύπτει Δεδομένα Πελάτη σε οποιαδήποτε κυβέρνηση, υπηρεσίες επιβολής του νόμου και άλλες αρχές, εκτός εάν είναι απαραίτητο για τη συμμόρφωση με την ισχύουσα νομοθεσία ή με έγκυρη και δεσμευτική εντολή (όπως δικαστική απόφαση ή άλλα δεσμευτικά έγγραφα) μιας υπηρεσίας επιβολής του νόμου ή/και οποιασδήποτε άλλης αρμόδιας αρχής/κρατικού φορέα. Κατά την παραλαβή εντολής από τις αρχές τρίτης χώρας, η Domain Market θα ενεργήσει σύμφωνα με τη ρήτρα 15 των Τυποποιημένων Συμβατικών Ρητρών. Η Domain Market μπορεί επίσης να αποκαλύψει Δεδομένα Πελατών σε τρίτους σε περίπτωση που η Domain Market πουλήσει ή αγοράσει οποιαδήποτε επιχείρηση ή περιουσιακά στοιχεία, οπότε η Domain Market μπορεί να αποκαλύψει Δεδομένα Πελατών στον υποψήφιο πωλητή ή αγοραστή, ή σε περίπτωση που η Domain Market πουλήσει, αγοράσει, συγχωνευθεί, εξαγοραστεί ή συνεργαστεί με άλλες εταιρείες ή επιχειρήσεις ή πουλήσει μέρος ή το σύνολο των περιουσιακών της στοιχείων.

2.10. Προσωπικό της Domain Market.

Η Domain Market περιορίζει το προσωπικό της να επεξεργάζεται Δεδομένα Πελάτη χωρίς εξουσιοδότηση από την Domain Market. Η πρόσβαση στα Δεδομένα Πελάτη περιορίζεται στο προσωπικό του οποίου ο ρόλος και οι αρμοδιότητες συνδέονται με την παροχή των Υπηρεσιών.

Η Domain Market επιβάλλει κατάλληλες συμβατικές υποχρεώσεις στο προσωπικό της, συμπεριλαμβανομένων των σχετικών υποχρεώσεων σχετικά με την εμπιστευτικότητα, την προστασία των δεδομένων και την ασφάλεια των δεδομένων. Η Domain Market διασφαλίζει ότι οι εν λόγω υποχρεώσεις εμπιστευτικότητας επιβιώνουν και μετά τη λήξη της δέσμευσης του προσωπικού.

2.11. Υπεύθυνος προστασίας δεδομένων.

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων, η Domain Market έχει ορίσει υπεύθυνο προστασίας δεδομένων, τον οποίο μπορείτε να βρείτε στο dpo@domainmarket.gr

3. Υποεπεξεργαστές.

3.1. Συναίνεση για την πρόσληψη υποεπεξεργαστή/διορισμός υποεπεξεργαστών.

Ο Πελάτης αναγνωρίζει και συμφωνεί ότι:

(α) οι Συνεργάτες της Domain Market μπορούν να απασχοληθούν ως Υποεπεξεργαστές- και

(β) η Domain Market και οι Συνεργάτες της Domain Market αντίστοιχα μπορούν να προσλαμβάνουν υποεπεξεργαστές σε σχέση με την παροχή των Υπηρεσιών. Η Domain Market έχει συνάψει γραπτή συμφωνία με κάθε υποεπεξεργαστή, η οποία περιέχει υποχρεώσεις προστασίας δεδομένων όχι λιγότερο προστατευτικές από εκείνες της παρούσας ΣΠΔ όσον αφορά την προστασία των δεδομένων του Πελάτη, στο βαθμό που αυτό ισχύει για τη φύση των υπηρεσιών που παρέχονται από τους εν λόγω υποεπεξεργαστές.

Εάν ο Πελάτης έχει συνάψει τις Τυποποιημένες συμβατικές ρήτρες (Παράρτημα 1) ή τη Διεθνή συμφωνία μεταφοράς δεδομένων (Παράρτημα 4), όπως περιγράφεται στην Ενότητα 5, οι ανωτέρω εξουσιοδοτήσεις συνιστούν την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση του Πελάτη για την ανάθεση υπεργολαβίας από την Domain Market της επεξεργασίας των Δεδομένων Πελάτη, εάν η συγκατάθεση αυτή απαιτείται βάσει των Τυποποιημένων συμβατικών ρητρών.

3.2. Πληροφορίες σχετικά με τους υπεργολάβους επεξεργασίας.

3.2.1. Η Domain Market μπορεί να μοιράζεται πληροφορίες σχετικά με εσάς με υποεπεξεργαστές, όπως ο Όμιλος Εταιρειών Aegean Host, οι οποίοι ενδέχεται να ασχολούνται με την παροχή Υπηρεσιών που υπόκεινται στη Σύμβασή σας και οι οποίοι εδρεύουν εντός ή/και εκτός της ΕΕ, του ΕΟΧ ή του Ηνωμένου Βασιλείου. Οι εν λόγω υποεπεξεργαστές επεξεργάζονται τα παρεχόμενα δεδομένα πελατών υπό τις οδηγίες της Domain Market και σύμφωνα με την Πολιτική απορρήτου μας και την παρούσα ΔΠΔ.

3.2.2. Ο κατάλογος των υπο-επεξεργαστών της Domain Market μπορεί να γνωστοποιηθεί κατόπιν αιτήματος, σύμφωνα με το παράρτημα 3.

3.3. Απαιτήσεις για τη δέσμευση υπο-επεξεργαστή.

Κατά την πρόσληψη οποιουδήποτε υπεργολάβου επεξεργασίας, η Domain Market πρέπει:

(α) διασφαλίζει μέσω γραπτής σύμβασης ότι:

(i) ο υποεπεξεργαστής αποκτά πρόσβαση και χρησιμοποιεί τα Δεδομένα Πελάτη μόνο στο βαθμό που απαιτείται για την εκτέλεση των υποχρεώσεων που του ανατίθενται υπεργολαβικά, και το πράττει σύμφωνα με την παρούσα Συμφωνία Επεξεργασίας Δεδομένων και οποιεσδήποτε Τυποποιημένες Συμβατικές Ρήτρες ή Διεθνή Συμφωνία Μεταφοράς Δεδομένων που έχει συνάψει ή Εναλλακτική Λύση Μεταφοράς που έχει υιοθετήσει η Domain Market, όπως περιγράφεται στην Ενότητα 5, και

(ii) οι υποχρεώσεις προστασίας δεδομένων που ορίζονται στους ισχύοντες κανονισμούς προστασίας δεδομένων, όπως περιγράφονται στην παρούσα Συμφωνία Επεξεργασίας Δεδομένων, επιβάλλονται στον υπεργολάβο επεξεργασίας- και

(β) παραμένει πλήρως υπεύθυνος για όλες τις υποχρεώσεις που του ανατίθενται υπεργολαβικά, καθώς και για όλες τις πράξεις και παραλείψεις του υπεργολάβου επεξεργασίας.

3.4. Δικαίωμα ένστασης για τον/τους υποεπεξεργαστή/ες.

3.4.1. Ο Πελάτης μπορεί να υποβάλει ένσταση κατά οποιουδήποτε Υποεπεξεργαστή καταγγέλλοντας την ισχύουσα Σύμβαση αμέσως μετά από γραπτή ειδοποίηση προς την Domain Market, υπό την προϋπόθεση ότι ο Πελάτης θα παράσχει την εν λόγω ειδοποίηση εντός 10 ημερολογιακών ημερών από την ενημέρωσή του για την πρόσληψη του αντίστοιχου Υποεπεξεργαστή. Αυτό το δικαίωμα καταγγελίας αποτελεί το μοναδικό και αποκλειστικό ένδικο μέσο του Πελάτη σε περίπτωση που ο Πελάτης αντιταχθεί σε οποιονδήποτε υποεπεξεργαστή.

3.4.2. Η Domain Market επιστρέφει στον Πελάτη τυχόν προπληρωμένα τέλη που καλύπτουν το υπόλοιπο της διάρκειας της εν λόγω Παραγγελίας(-ών) μετά την ημερομηνία ισχύος της καταγγελίας όσον αφορά τις εν λόγω τερματισθείσες Υπηρεσίες, χωρίς να επιβάλλει ποινή για την εν λόγω καταγγελία στον Πελάτη.

4. Εκτιμήσεις και διαβουλεύσεις σχετικά με τον αντίκτυπο της προστασίας δεδομένων.

Κατόπιν αιτήματος του Πελάτη, η Domain Market θα παρέχει στον Πελάτη την εύλογη συνεργασία και βοήθεια που απαιτείται για την εκπλήρωση της υποχρέωσης του Πελάτη βάσει των εφαρμοστέων κανονισμών προστασίας δεδομένων για τη διενέργεια εκτίμησης αντικτύπου προστασίας δεδομένων (DPIA) που σχετίζεται με τη χρήση των Υπηρεσιών από τον Πελάτη, στο βαθμό που ο Πελάτης δεν έχει με άλλο τρόπο πρόσβαση στις σχετικές πληροφορίες και στο βαθμό που οι πληροφορίες αυτές είναι διαθέσιμες στην Domain Market. Η Domain Market παρέχει εύλογη βοήθεια στον Πελάτη για τη συνεργασία ή την προηγούμενη διαβούλευση με την Εποπτική Αρχή κατά την εκτέλεση των καθηκόντων της σχετικά με την παρούσα ΣΠΔ, στο βαθμό που απαιτείται από τους Κανονισμούς Προστασίας Δεδομένων.

5. Μεταφορές εκτός της ΕΕ, του ΕΟΧ και του Ηνωμένου Βασιλείου.

5.1. Κέντρα δεδομένων.

Η Domain Market επεξεργάζεται Δεδομένα Πελατών σε Κέντρα Δεδομένων που βρίσκονται εντός και εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του ΕΟΧ και του Ηνωμένου Βασιλείου. Πληροφορίες σχετικά με τις τοποθεσίες των Κέντρων Δεδομένων είναι διαθέσιμες στη διεύθυνση:https://www.aegeanhost.com/datacenters και η Domain Market διατηρεί το δικαίωμα να τις ενημερώνει κατά καιρούς.

Ο Πελάτης μπορεί να καθορίσει την τοποθεσία του Κέντρου Δεδομένων όπου θα αποθηκεύεται το περιεχόμενο του λογαριασμού φιλοξενίας του. Ο Πελάτης συμφωνεί ότι η Domain Market μπορεί να αλλάξει τις τοποθεσίες των Κέντρων Δεδομένων και να μεταφέρει το λογαριασμό φιλοξενίας του Πελάτη σε άλλο Κέντρο Δεδομένων κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια. Η Domain Market θα ενημερώνει τον Πελάτη τουλάχιστον 10 ημερολογιακές ημέρες πριν μετακινήσει το λογαριασμό φιλοξενίας του Πελάτη κατά την αποκλειστική της κρίση σε νέο Κέντρο Δεδομένων, είτε αποστέλλοντας μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ειδοποίησης είτε μέσω της Περιοχής Πελατών. Εάν η αλλαγή του Κέντρου Δεδομένων έχει ως αποτέλεσμα την αποθήκευση των Δεδομένων του Πελάτη που βρίσκονται στο λογαριασμό φιλοξενίας του Πελάτη υπό διαφορετική δικαιοδοσία, ο Πελάτης μπορεί να αντιταχθεί στην εν λόγω αλλαγή καταγγέλλοντας τη Σύμβαση αμέσως και με γραπτή ειδοποίηση προς την Domain Market, υπό την προϋπόθεση ότι ο Πελάτης παρέχει την εν λόγω ειδοποίηση εντός 10 ημερολογιακών ημερών από την ενημέρωσή του για την αλλαγή του Κέντρου Δεδομένων.

Ο Πελάτης μπορεί να μεταφέρει τον λογαριασμό φιλοξενίας του σε άλλη τοποθεσία του Κέντρου Δεδομένων ανά πάσα στιγμή, υπό την προϋπόθεση ότι η λειτουργικότητα των Υπηρεσιών το επιτρέπει και με αντάλλαγμα πρόσθετα τέλη.

5.2. Τοποθεσίες επεξεργασίας.

Στο βαθμό που τα Δεδομένα Πελάτη βρίσκονται σε Κέντρο Δεδομένων εκτός της ΕΕ, του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή του Ηνωμένου Βασιλείου και στο βαθμό που η Domain Market παρέχει τις Υπηρεσίες και τη σχετική τεχνική και άλλη υποστήριξη, ο Πελάτης συμφωνεί ότι η Domain Market μπορεί, με την επιφύλαξη της Ενότητας 5, να διαβιβάζει, να έχει πρόσβαση και να επεξεργάζεται Δεδομένα Πελάτη στην ΕΕ, τον ΕΟΧ, το Ηνωμένο Βασίλειο, την Ασία, την Αυστραλία και τις Ηνωμένες Πολιτείες και σε οποιαδήποτε άλλη χώρα όπου η Domain Market ή/και οι Συνεργάτες και οι Υποεπεξεργαστές της διαθέτουν Κέντρα Δεδομένων, εγκαταστάσεις ή διατηρούν λειτουργίες επεξεργασίας δεδομένων.

Αυτού του είδους οι διεθνείς εργασίες μεταφοράς δεδομένων ενδέχεται να πραγματοποιηθούν κατά την παροχή οποιασδήποτε από τις Υπηρεσίες που παρέχει η Domain Market.

Οι γεωγραφικές τοποθεσίες των διακομιστών στους οποίους ενδέχεται να πραγματοποιηθεί η προαναφερθείσα μεταφορά δεδομένων παρατίθενται στον ιστότοπό μας και υπόκεινται σε αλλαγές κατά την απόλυτη διακριτική μας ευχέρεια.

Εάν η αποθήκευση ή/και η επεξεργασία των Δεδομένων Πελάτη περιλαμβάνει την επεξεργασία Δεδομένων Πελάτη εκτός του ΕΟΧ και ισχύει ο ΓΚΠΔ της ΕΕ, τότε η παρούσα ΣΔΠ και το Παράρτημα 1, που περιέχει τις Τυποποιημένες Συμβατικές Ρήτρες, θα εφαρμόζονται αυτόματα ως συμβατική διασφάλιση της διεθνούς μεταφοράς δεδομένων.

Εάν η αποθήκευση και/ή η επεξεργασία των δεδομένων του πελάτη περιλαμβάνει επεξεργασία των δεδομένων του πελάτη εκτός του Ηνωμένου Βασιλείου και εφαρμόζεται ο ΓΚΠΔ του Ηνωμένου Βασιλείου, τότε η παρούσα ΣΠΔ και το παράρτημα 4, που περιέχει τη διεθνή συμφωνία μεταφοράς δεδομένων, θα εφαρμόζονται αυτόματα ως συμβατική εγγύηση της διεθνούς μεταφοράς δεδομένων.

5.3. Μηχανισμός διαβίβασης.

Στο βαθμό που η Domain Market επεξεργάζεται ή διαβιβάζει (απευθείας ή μέσω περαιτέρω διαβίβασης) Δεδομένα Πελάτη βάσει της παρούσας DPA από την Ευρωπαϊκή Ένωση, τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο, το Ηνωμένο Βασίλειο σε χώρες που δεν διασφαλίζουν επαρκές επίπεδο προστασίας δεδομένων κατά την έννοια των εφαρμοστέων κανονισμών προστασίας δεδομένων των ανωτέρω περιοχών, τα μέρη συμφωνούν ότι:

1. Ο Πελάτης επιτρέπει με το παρόν οποιαδήποτε διαβίβαση ή πρόσβαση σε Δεδομένα Πελάτη από και προς τους εν λόγω προορισμούς εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου και του Ηνωμένου Βασιλείου,

2. Η Domain Market θεωρείται ότι παρέχει τα κατάλληλα και αναλογικά τεχνικά και οργανωτικά μέτρα προστασίας δεδομένων και μετριασμού των κινδύνων κυβερνοασφάλειας, καθώς και ότι πραγματοποιεί τις κατάλληλες αξιολογήσεις κινδύνου κατά τη μεταφορά Δεδομένων Πελάτη εκτός της ΕΕ, του ΕΟΧ και του Ηνωμένου Βασιλείου,

3. Η Domain Market θεωρείται ότι παρέχει τις κατάλληλες εγγυήσεις για την προστασία των Δεδομένων Πελάτη χάρη στη διάθεση των τυποποιημένων συμβατικών ρητρών (παράρτημα 1) και της διεθνούς συμφωνίας μεταφοράς δεδομένων (παράρτημα 4) ως μηχανισμού μεταφοράς.

3.1. Οι Τυποποιημένες Συμβατικές Ρήτρες (Παράρτημα 1) θα εφαρμόζονται στα Δεδομένα Πελάτη που διαβιβάζονται, όταν το Υποκείμενο των Δεδομένων βρίσκεται στην ΕΕ ή στον ΕΟΧ,

3.2. Η Διεθνής Συμφωνία Μεταφοράς Δεδομένων (Παράρτημα 4) θα εφαρμόζεται στα Δεδομένα Πελάτη που μεταφέρονται, όταν το Υποκείμενο των Δεδομένων βρίσκεται στο Ηνωμένο Βασίλειο.

6. Αρχεία επεξεργασίας.

Ο Πελάτης αναγνωρίζει ότι η Domain Market υποχρεούται σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς προστασίας δεδομένων να:

(α) να συλλέγει και να διατηρεί αρχεία ορισμένων πληροφοριών, συμπεριλαμβανομένων του ονόματος και των στοιχείων επικοινωνίας κάθε εκτελούντος την επεξεργασία ή/και υπευθύνου επεξεργασίας για λογαριασμό του οποίου ενεργεί η Domain Market και, κατά περίπτωση, του τοπικού αντιπροσώπου και του υπεύθυνου προστασίας δεδομένων του εν λόγω εκτελούντος την επεξεργασία ή του υπευθύνου επεξεργασίας, και

(β) να θέτει τις εν λόγω πληροφορίες στη διάθεση των εποπτικών αρχών. Όταν ο ΓΚΠΔ εφαρμόζεται στην επεξεργασία των δεδομένων του Πελάτη, ο Πελάτης, εφόσον του ζητηθεί, παρέχει τις πληροφορίες αυτές στην Domain Market μέσω του δικτυακού τόπου της Domain Market ή άλλων μέσων που παρέχει η Domain Market και διασφαλίζει ότι όλες οι παρεχόμενες πληροφορίες διατηρούνται ακριβείς και ενημερωμένες.

7. Υποχρεώσεις της Domain Market όσον αφορά την ασφάλεια.

7.1. Μέτρα ασφαλείας.

Η Domain Market εφαρμόζει και διατηρεί τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την προστασία των Δεδομένων Πελάτη από τυχαία ή παράνομη καταστροφή, απώλεια, αλλοίωση, μη εξουσιοδοτημένη αποκάλυψη ή πρόσβαση, όπως περιγράφεται στο Παράρτημα 2 (“Μέτρα ασφαλείας”). Όπως περιγράφεται στο Παράρτημα 2, τα Μέτρα Ασφαλείας περιλαμβάνουν μέτρα για την παροχή κρυπτογραφημένης μετάδοσης των Δεδομένων Πελάτη εκτός του περιβάλλοντος της Υπηρεσίας, για τη συμβολή στη διασφάλιση της συνεχούς εμπιστευτικότητας, ακεραιότητας, διαθεσιμότητας και ανθεκτικότητας των συστημάτων και των Υπηρεσιών της Domain Market, για τη συμβολή στην αποκατάσταση της έγκαιρης πρόσβασης στα Δεδομένα Πελάτη από ένα διαθέσιμο αντίγραφο ασφαλείας, το οποίο παρέχεται είτε από τις Υπηρεσίες αντιγράφων ασφαλείας της Domain Market είτε από το δικό του αντίγραφο ασφαλείας του Πελάτη μετά από ένα συμβάν, και για την τακτική δοκιμή της αποτελεσματικότητας. Η Domain Market μπορεί να επικαιροποιεί ή να τροποποιεί τα Μέτρα Ασφαλείας από καιρό σε καιρό, υπό την προϋπόθεση ότι οι εν λόγω επικαιροποιήσεις και τροποποιήσεις δεν οδηγούν σε υποβάθμιση της συνολικής ασφάλειας των Υπηρεσιών.

7.2. Ευθύνες και αξιολόγηση της ασφάλειας του Πελάτη.

Ο Πελάτης συμφωνεί ότι, με την επιφύλαξη των υποχρεώσεων της Domain Market σύμφωνα με την Ενότητα 7 (Ευθύνες ασφάλειας της Domain Market) και άλλων σχετικών ενοτήτων της παρούσας ΣΔΣ:

7.2.1. Ο Πελάτης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τη χρήση των Υπηρεσιών από τον ίδιο, συμπεριλαμβανομένων:

i. την κατάλληλη χρήση των Υπηρεσιών για την εξασφάλιση ενός επιπέδου ασφάλειας κατάλληλου για τον κίνδυνο όσον αφορά τα Δεδομένα του Πελάτη και το περιεχόμενο του λογαριασμού φιλοξενίας του,

ii. την εξασφάλιση των διαπιστευτηρίων ελέγχου ταυτότητας λογαριασμού, των συστημάτων και των συσκευών που χρησιμοποιεί ο Πελάτης για την πρόσβαση στις Υπηρεσίες,

iii. τη διασφάλιση ότι όλα τα προγράμματα, τα σενάρια, τα πρόσθετα, τα plugins και το λοιπό λογισμικό που είναι εγκατεστημένα στο λογαριασμό φιλοξενίας του είναι ασφαλή, σωστά ρυθμισμένα και τακτικά συντηρούμενα και ότι η χρήση τους δεν ενέχει κίνδυνο ασφάλειας σε σχέση με τα Δεδομένα Πελάτη και τον ίδιο το λογαριασμό,

7.2.2. Η Domain Market δεν έχει καμία υποχρέωση να προστατεύει τα Δεδομένα Πελάτη τα οποία ο Πελάτης αποθηκεύει ή μεταφέρει εκτός των συστημάτων της Domain Market και των Υποεπεξεργαστών της (για παράδειγμα, αποθήκευση εκτός σύνδεσης ή επί τόπου), ή να παρέχει πρόσθετες πληρωμένες υπηρεσίες ασφαλείας, εκτός εάν η Domain Market προσφέρει και αντίστοιχα ο Πελάτης παραγγέλνει και πληρώνει τέτοιες υπηρεσίες.

7.2.3. Ο Πελάτης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την εξέταση της τεκμηρίωσης και την αξιολόγηση του κατά πόσον οι Υπηρεσίες, τα Μέτρα Ασφαλείας, οι δεσμεύσεις της Domain Market σύμφωνα με την παρούσα ενότητα και τα ακόλουθα ανταποκρίνονται στις ανάγκες του Πελάτη, συμπεριλαμβανομένων τυχόν υποχρεώσεων ασφαλείας του Πελάτη σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς προστασίας δεδομένων.

7.2.4. Ο Πελάτης αναγνωρίζει και συμφωνεί ότι (λαμβάνοντας υπόψη το κόστος υλοποίησης και τη φύση, το πεδίο εφαρμογής, το πλαίσιο και τον σκοπό της επεξεργασίας των δεδομένων του Πελάτη, καθώς και τους κινδύνους για τα άτομα) τα Μέτρα Ασφαλείας που εφαρμόζει και διατηρεί η Domain Market, όπως ορίζεται στην ενότητα 7.1., παρέχουν το απαιτούμενο επίπεδο ασφάλειας που είναι κατάλληλο για τον κίνδυνο σε σχέση με τα Δεδομένα του Πελάτη.

7.2.5. Ο Πελάτης είναι υπεύθυνος για τη δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας των Δεδομένων Πελάτη και όλων των δεδομένων και του περιεχομένου που είναι αποθηκευμένα στον λογαριασμό φιλοξενίας του, προκειμένου να αποφευχθεί πιθανή απώλεια δεδομένων. Οι υπηρεσίες δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας της Domain Market παρέχονται “ως έχουν” και υπόκεινται σε όλους τους περιορισμούς ευθύνης που ορίζονται στην ισχύουσα Συμφωνία. Σε περίπτωση μερικής ή πλήρους απώλειας ή αλλοίωσης δεδομένων και σε περίπτωση που ο Πελάτης δεν είναι ικανοποιημένος με το αποτέλεσμα της επαναφοράς από τις Υπηρεσίες δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας της Domain Market ή το αντίγραφο ασφαλείας της Domain Market δεν είναι πρόσφατο ή κατάλληλο για επαναφορά, είναι υποχρέωση του Πελάτη να επαναφέρει όλα τα δεδομένα και το περιεχόμενο που είναι αποθηκευμένα στον λογαριασμό φιλοξενίας του από το δικό του αντίγραφο ασφαλείας.

8. Επανεξέταση και έλεγχοι συμμόρφωσης.

Σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς περί προστασίας δεδομένων:

Ο Πελάτης έχει το δικαίωμα να επαληθεύσει τη συμμόρφωση της Domain Market με τις υποχρεώσεις της σύμφωνα με την παρούσα ΣΔΠ, με τη διενέργεια επισκόπησης της τεκμηρίωσης ή ελέγχου, που διενεργείται από τον Πελάτη ή από ανεξάρτητο ελεγκτή που έχει ορίσει ο Πελάτης, υποβάλλοντας συγκεκριμένο αίτημα προς την Domain Market σε γραπτή μορφή στη διεύθυνση που ορίζεται στους αντίστοιχους Όρους Παροχής Υπηρεσιών.

Η Domain Market θα παρέχει επίσης γραπτές απαντήσεις σε όλα τα εύλογα αιτήματα του Πελάτη και μπορεί να χρεώνει αμοιβή για οποιαδήποτε επισκόπηση ή έλεγχο. Η Domain Market θα παρέχει λεπτομέρειες σχετικά με κάθε ισχύουσα αμοιβή πριν από κάθε τέτοιο έλεγχο και ο Πελάτης θα είναι υπεύθυνος για κάθε αμοιβή που χρεώνεται από οποιονδήποτε ελεγκτή και για κάθε αμοιβή που σχετίζεται με την εκτέλεση ενός ελέγχου. Οι εκθέσεις οποιουδήποτε τέτοιου ελέγχου θα διατίθενται στην Domain Market χωρίς περιορισμούς ως προς τους σκοπούς της περαιτέρω χρήσης τους από την Domain Market.

Η Domain Market μπορεί να αντιταχθεί και να αρνηθεί εγγράφως στον Πελάτη ή σε ελεγκτή που έχει διοριστεί από τον Πελάτη για τη διενέργεια οποιουδήποτε ελέγχου, εάν ο Πελάτης ή ο ελεγκτής δεν είναι, κατά την εύλογη γνώμη της Domain Market, κατάλληλα καταρτισμένος ή ανεξάρτητος, ανταγωνιστής της Domain Market ή άλλως προδήλως ακατάλληλος.

Εάν η Domain Market αρνηθεί να ακολουθήσει οποιαδήποτε οδηγία ζητηθεί από τον Πελάτη ή έναν ελεγκτή σχετικά με έναν ορθά αιτηθέντα και καθορισμένο έλεγχο ή επισκόπηση, ο Πελάτης δικαιούται να καταγγείλει την παρούσα ΣΔΣ και τη Σύμβαση.

Τίποτα στην παρούσα ενότητα 8 (Αναθεώρηση και έλεγχοι συμμόρφωσης) δεν διαφοροποιεί ή τροποποιεί τα δικαιώματα ή τις υποχρεώσεις του Πελάτη ή της Domain Market βάσει των τυποποιημένων συμβατικών ρητρών που έχουν συναφθεί όπως περιγράφεται στην ενότητα 5.

9. Γνωστοποίηση παραβίασης ασφάλειας.

9.1. Η Domain Market διατηρεί πολιτικές και διαδικασίες διαχείρισης περιστατικών ασφαλείας και ειδοποιεί τον Πελάτη χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση αφού λάβει γνώση της τυχαίας ή παράνομης καταστροφής, απώλειας, αλλοίωσης, μη εξουσιοδοτημένης αποκάλυψης ή πρόσβασης σε Δεδομένα Πελάτη, συμπεριλαμβανομένων των δεδομένων Πελάτη που μεταδίδονται, αποθηκεύονται ή υποβάλλονται με άλλο τρόπο σε επεξεργασία από την Domain Market ή τους υποεπεξεργαστές της, για την οποία λαμβάνει γνώση η Domain Market και η οποία επηρεάζει τα δικαιώματα και τις ελευθερίες οποιουδήποτε Υποκειμένου Δεδομένων (“Περιστατικό Δεδομένων Πελάτη”). Η Domain Market καταβάλλει εύλογες προσπάθειες για τον εντοπισμό της αιτίας του εν λόγω Περιστατικού Δεδομένων Πελάτη και λαμβάνει τα μέτρα που η Domain Market κρίνει απαραίτητα και εύλογα προκειμένου να αποκαταστήσει την αιτία του εν λόγω Περιστατικού Δεδομένων Πελάτη στον βαθμό που η αποκατάσταση είναι εντός του εύλογου ελέγχου της Domain Market. Οι παρούσες υποχρεώσεις δεν ισχύουν για περιστατικά που προκαλούνται από τον Πελάτη, τη χρήση των Υπηρεσιών από τον Πελάτη, τις ενέργειες ή δραστηριότητες του Πελάτη ή τους Χρήστες του Πελάτη.

9.2. Οι κοινοποιήσεις που πραγματοποιούνται σύμφωνα με την παρούσα ενότητα περιγράφουν, στο μέτρο του δυνατού, λεπτομέρειες του Περιστατικού Δεδομένων Πελάτη, συμπεριλαμβανομένων των μέτρων που έχουν ληφθεί για τον μετριασμό των πιθανών κινδύνων και των μέτρων που η Domain Market συνιστά στον Πελάτη να λάβει προκειμένου να αντιμετωπίσει το Περιστατικό Δεδομένων Πελάτη.

9.3. Η κοινοποίηση (ή οι κοινοποιήσεις) οποιουδήποτε Περιστατικού Δεδομένων Πελάτη παραδίδεται στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου κοινοποίησης ή, κατά την κρίση της Domain Market, με απευθείας επικοινωνία (για παράδειγμα, με τηλεφωνική κλήση). Ο Πελάτης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος να διασφαλίσει ότι η Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ειδοποίησης και τα στοιχεία επικοινωνίας του που καθορίζονται στην ενότητα “Στοιχεία προφίλ ιδιοκτήτη” της περιοχής πελατών του είναι σωστά και έγκυρα.

9.4. Η Domain Market δεν θα αξιολογήσει το περιεχόμενο των Δεδομένων Πελάτη προκειμένου να εντοπίσει πληροφορίες που υπόκεινται σε ειδικές νομικές απαιτήσεις. Ο Πελάτης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τη συμμόρφωση με τους νόμους περί κοινοποίησης περιστατικών που ισχύουν για τον Πελάτη και για την εκπλήρωση τυχόν υποχρεώσεων κοινοποίησης τρίτων που σχετίζονται με οποιοδήποτε(α) Περιστατικό(α) Δεδομένων Πελάτη.

9.5. Η ειδοποίηση ή η απάντηση της Domain Market σε ένα Περιστατικό Δεδομένων Πελάτη σύμφωνα με την παρούσα ενότητα 9 δεν πρέπει να ερμηνεύεται ως αναγνώριση από την Domain Market οποιασδήποτε υπαιτιότητας ή ευθύνης σε σχέση με το Περιστατικό Δεδομένων Πελάτη.

10. Ευθύνη και αποζημίωση.

10.1. Ο Πελάτης υποχρεούται να αποζημιώσει και να διατηρήσει την Domain Market αποζημιωμένη σε σχέση με όλες τις παραβιάσεις προστασίας δεδομένων και τις απώλειες που υπέστη ή υπέστη από, που προκύπτουν από ή σε σχέση με:

(α) οποιαδήποτε μη συμμόρφωση του Πελάτη με τους νόμους και τους κανονισμούς περί προστασίας δεδομένων,

(β) οποιαδήποτε παραβίαση από τον Πελάτη των υποχρεώσεων προστασίας δεδομένων και άλλων υποχρεώσεών του βάσει της παρούσας ΣΔΠ και της Συμφωνίας,

10.2. Η Domain Market ευθύνεται για παραβιάσεις και απώλειες προστασίας δεδομένων που προκαλούνται από την επεξεργασία των Δεδομένων Πελάτη μόνο στο βαθμό που προκύπτει άμεσα από τη μη συμμόρφωση της Domain Market με τις υποχρεώσεις της ως εκτελών την επεξεργασία δεδομένων σύμφωνα με τους νόμους και τους κανονισμούς περί προστασίας δεδομένων. Η ευθύνη της Domain Market βάσει της ΣΔΠ υπόκειται στις εξαιρέσεις και τους περιορισμούς ευθύνης που ορίζονται στη Συμφωνία.

11. Καταγγελία.

Η παρούσα ΣΠΔ θα ισχύει από την Ημερομηνία Έναρξης Ισχύος έως το τέλος της παροχής των Υπηρεσιών από την Domain Market βάσει της ισχύουσας Συμφωνίας, συμπεριλαμβανομένης, κατά περίπτωση, οποιασδήποτε περιόδου κατά την οποία οι Υπηρεσίες ενδέχεται να έχουν ανασταλεί και οποιασδήποτε περιόδου μετά τη λήξη (ήτοι το πολύ 60 ημερολογιακές ημέρες) κατά την οποία η Domain Market μπορεί να συνεχίσει την επεξεργασία Δεδομένων Πελάτη για μεταβατικούς σκοπούς (“Διάρκεια”). Τίποτα στην παρούσα Ενότητα 11 δεν διαφοροποιεί ή τροποποιεί οποιαδήποτε υποχρέωση της Domain Market να διατηρεί ορισμένα ή όλα τα Δεδομένα Πελάτη, όπως είναι απαραίτητο για τη συμμόρφωση με την ισχύουσα νομοθεσία ή με έγκυρη και δεσμευτική εντολή (όπως κλήτευση ή δικαστική απόφαση) μιας υπηρεσίας επιβολής του νόμου ή/και οποιασδήποτε άλλης αρμόδιας αρχής/κρατικού φορέα. Η ΣΔΣ θα τερματιστεί αυτόματα με την καταγγελία της Συμφωνίας και τη διαγραφή όλων των Δεδομένων Πελάτη από την Domain Market.

12. Νομική ισχύς. Τροποποιήσεις.

12.1. Σε περίπτωση σύγκρουσης ή ασυνέπειας μεταξύ των όρων της παρούσας ΣΠΔ και των όρων της ισχύουσας Συμφωνίας που αφορούν την Επεξεργασία των Δεδομένων Πελάτη, υπερισχύουν οι όροι της παρούσας ΣΠΔ. Για λόγους σαφήνειας, εάν ο Πελάτης έχει συνάψει περισσότερες από μία συμφωνίες, η παρούσα ΣΠΔ τροποποιεί κάθε μία από τις συμφωνίες ξεχωριστά.

12.2. Η Domain Market μπορεί να τροποποιήσει τους όρους της παρούσας ΣΠΔ ανά πάσα στιγμή. Εάν προβούμε σε ουσιώδεις αλλαγές στην παρούσα ΣΠΔ, θα σας ειδοποιήσουμε εδώ, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή μέσω ειδοποίησης μέσω του ιστότοπού μας ή μέσω της Περιοχής Πελατών σας, τουλάχιστον δέκα (10) ημερολογιακές ημέρες πριν από την έναρξη ισχύος των αλλαγών. Οι μη ουσιώδεις αλλαγές της παρούσας ΣΔΠ έχουν άμεση ισχύ.

Back To Top